ទូចង្រានដាក់ចង្រ្កានគ្រះ
 ទូចង្រានដាក់ចង្រ្កានគ្រះ
 ទូចង្រានដាក់ចង្រ្កានគ្រះ-1
 ទូចង្រានដាក់ចង្រ្កានគ្រះ-2
 ទូចង្រានដាក់ចង្រ្កានគ្រះ-3
 ទូចង្រានដាក់ចង្រ្កានគ្រះ-4
 ទូចង្រានដាក់ចង្រ្កានគ្រះ-5
 ទូចង្រានដាក់ចង្រ្កានគ្រះ-6
 ទូចង្រានដាក់ចង្រ្កានគ្រះ-7
 ទូចង្រានដាក់ចង្រ្កានគ្រះ-8
 ទូចង្រានដាក់ចង្រ្កានគ្រះ-9

ទូចង្រានដាក់ចង្រ្កានគ្រះ

191 orders
US$ 256
Finished:false
Color :
Fresh white
Red
Matte Black
Quantity :

Product Detail

ទូចង្រានបាយសំរាប់ដាក់ចង្រ្កានគ្រះអ៊ីណុក មានថតកេះ2 ទ្វារ2 និង ធ្នើ1 ទំហំ: បណ្តោយ​ 100 * ជំរៅ 60 * កំពស់ 75 cm

Code

DB-202

Size

Width  100 cm. *  Height  75 cm. *  Depth  60 cm.

Weight

39 kg.

Rating and Reviews

Recommend products