kiosk furniture logo
คูปองส่วนลด
K
0 เหรียญ

นโยบายการคืนสินค้า และคืนเงิน

 1. การยื่นคําร้องขอคืนสินค้า/คืนเงิน
 • ผู้ซื้อสามารถแจ้งคําร้องขอคืนสินค้าที่ซื้อ และ/หรือคืนเงินภายใน 7 วันทําการ นับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าครบถ้วนแล้ว

 • ผู้ซื้อสามารถแจ้งคําร้องขอคืนเงิน และ/หรือ คืนสินค้าในสถานการณ์ดังต่อไปนี้เท่านั้น

  • ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า
  • สินค้ามีตําหนิและ/หรือ เสียหายระหว่างการจัดส่ง
  • ผู้ขายส่งสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจําเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น ขนาดหรือสีไม่ถูกต้อง เป็นต้น)
  • สินค้าที่ส่งให้ผู้ซื้อมีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสําคัญจากคําอธิบายที่ผู้ขายระบุไว้ด้วยการทําข้อตกลงแบบเป็นส่วนตัว
 1. การเปลี่ยนใจ
 • ผู้ซื้อไม่อาจยื่นคําร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจได้ เว้นแต่สินคาดังกล่าวยังไม่ได้ทําการจัดส่งถึงผู้ซื้อ
 1. สภาพสินค้าที่คืน
 • สินค้าที่คืนจะต้องมีสภาพดังเดิม ณ วันที่จัดส่ง
 1. ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า
 • สินค้าที่มีการตรวจรับไว้แล้ว ณ วันที่จัดส่ง ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้าและการคืนเงินค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
 1. การคืนเงิน
 • ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนหลังจากที่ผู้ขายได้รับสินค้าคืนครบถ้วนในสภาพดังเดิมแล้ว โดยเงินที่คืนจะโอนเข้าบัตรเครดิต/เดบิตของผู้ซื้อ หรือบัญชีธนาคารที่กําหนด แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเหมาะสม