ទូដាក់ឯកសារទ្វារ2
 ទូដាក់ឯកសារទ្វារ2
 ទូដាក់ឯកសារទ្វារ2 -1
 ទូដាក់ឯកសារទ្វារ2 -2
 ទូដាក់ឯកសារទ្វារ2 -3
 ទូដាក់ឯកសារទ្វារ2 -4
 ទូដាក់ឯកសារទ្វារ2 -5
 ទូដាក់ឯកសារទ្វារ2 -6

ទូដាក់ឯកសារទ្វារ2

240 orders
US$ 193
Finished:false
Color :
Fresh White/Fresh White
Fresh White/Black
Fresh White/Red
Fresh White/Purple
Fresh White/Orange
Fresh White/Blue
Fresh White/Green
Dark Gray
Fresh White/Gray
Two Tone Gray
Quantity :

Product Detail

ទូដាក់ឯកសារទ្វារ2 មានមានធ្នើ3អាចស៊ីរេបាន មានសោ រួមជាមួយជើងទ្រខាងក្រោម ទំហំ: បណ្តោយ​ 91.4​ * ជំរៅ 45.7 * កំពស់ 182.9 cm

Code

DCR-2

Size

Width  91.4 cm.  Height  182.9 cm.  Depth  45.7 cm.

Weight

45 kg.

Rating and Reviews

Recommend products