​ ទូដាក់ឯកសារទ្វារកញ្ជក់រុញ
​ ទូដាក់ឯកសារទ្វារកញ្ជក់រុញ
​ ទូដាក់ឯកសារទ្វារកញ្ជក់រុញ-1
​ ទូដាក់ឯកសារទ្វារកញ្ជក់រុញ-2
​ ទូដាក់ឯកសារទ្វារកញ្ជក់រុញ-3
​ ទូដាក់ឯកសារទ្វារកញ្ជក់រុញ-4
​ ទូដាក់ឯកសារទ្វារកញ្ជក់រុញ-5
​ ទូដាក់ឯកសារទ្វារកញ្ជក់រុញ-6
​ ទូដាក់ឯកសារទ្វារកញ្ជក់រុញ-7
​ ទូដាក់ឯកសារទ្វារកញ្ជក់រុញ-8
​ ទូដាក់ឯកសារទ្វារកញ្ជក់រុញ-9
​ ទូដាក់ឯកសារទ្វារកញ្ជក់រុញ-10
​ ទូដាក់ឯកសារទ្វារកញ្ជក់រុញ-11
​ ទូដាក់ឯកសារទ្វារកញ្ជក់រុញ-12

​ ទូដាក់ឯកសារទ្វារកញ្ជក់រុញ

1429 orders
US$ 196
Finished:false
Color :
Fresh White/Fresh White
Fresh White/Black
Fresh White/Red
Fresh White/Purple
Fresh White/Orange
Fresh White/Blue
Fresh White/Green
Fresh White/Gray
Two Tone Gray
Quantity :

Product Detail

ទូឯកសារខ្ពស់ទ្វារកញ្ជក់រុញ មាន3ធ្នើអាចស៊ីរេបាន និងសោ ទំហំ: បណ្តោយ​ 91.4 * ជំរៅ 45.7 * កំពស់ 182.9 cm

Code

SGD-18

Size

Width  91.4 cm.  Height  182.9 cm.  Depth  45.7 cm.

Weight

47 kg.

Rating and Reviews

Recommend products