ទូឯកសារ10ថត
 ទូឯកសារ10ថត
 ទូឯកសារ10ថត-1
 ទូឯកសារ10ថត-2
 ទូឯកសារ10ថត-3
 ទូឯកសារ10ថត-4
 ទូឯកសារ10ថត-5

ទូឯកសារ10ថត

96 orders
US$ 135
Finished:false
Color :
Fresh White/Fresh White
Fresh White/Black
Fresh White/Red
Fresh White/Purple
Fresh White/Orange
Fresh White/Blue
Fresh White/Green
Fresh White/Gray
Quantity :

Product Detail

ទូឯកសារ10ថតសំរាប់ដាក់ឯកសារប្រភេទA4 orB4 ជាមួយធ្នាក់ដៃម៉ូដមូល ទំហំ: បណ្តោយ 38* ជំរៅ 45.7 * កំពស់ 94 cm

Code

BS-940

Size

Width  38 cm.  Height  94 cm.  Depth  45.7 cm.

Weight

24 kg.

Rating and Reviews

Recommend products