ទូឯកសារ15ថត
 ទូឯកសារ15ថត
 ទូឯកសារ15ថត-1
 ទូឯកសារ15ថត-2
 ទូឯកសារ15ថត-3
 ទូឯកសារ15ថត-4

ទូឯកសារ15ថត

45 orders
US$ 173
Finished:false
Color :
Fresh white
Fresh White/Black
Fresh White/Red
Fresh White/Purple
Fresh White/Orange
Fresh White/Blue
Fresh White/Green
Fresh White/Gray
Quantity :

Product Detail

ទូឯកសារ1៥ថតសំរាប់ដាក់ឯកសារប្រភេទA4 orB4 ជាមួយធ្នាក់ដៃម៉ូដមូល ទំហំ: បណ្តោយ 38* ជំរៅ 45.7 * កំពស់ 132 cm

Code

BS-1319

Size

Width  38 cm.  Height  132 cm.  Depth  45.7 cm.

Weight

33 kg.

Rating and Reviews

Recommend products