ទូដាក់ឯកសារ 10ថត
 ទូដាក់ឯកសារ 10ថត
 ទូដាក់ឯកសារ 10ថត-1
 ទូដាក់ឯកសារ 10ថត-2
 ទូដាក់ឯកសារ 10ថត-3
 ទូដាក់ឯកសារ 10ថត-4

ទូដាក់ឯកសារ 10ថត

81 orders
US$ 135
Finished:false
Color :
Fresh White/Fresh White
Fresh White/Black
Fresh White/Red
Fresh White/Purple
Fresh White/Orange
Fresh White/Blue
Fresh White/Green
Dark Gray
Fresh White/Gray
Two Tone Gray
Quantity :

Product Detail

ទូដាក់ឯកសារ 10ថត សំរាប់ដាក់ ក្រដាស A4 ,B4 ជាមួយធ្នាក់ដៃ ទំហំ: បណ្តោយ38​ * ជំរៅ 45.7 * កំពស់ 94 cm

Code

FA-940

Size

Width  38 cm.  Height  94 cm.  Depth  45.7 cm.

Weight

24 kg.

Rating and Reviews

Recommend products